> doelstelling

> bestuur
De Stichting Verstand van Kunst is een in Nederland gevestigde stichting die zich ten doel stelt verstandelijk gehandicapten (mental handicap) te steunen bij het scheppen van kunst.
Hiermee wordt tevens beoogd deze groep van gehandicapten meer bekendheid te geven bij het grotere publiek en hun levensstandaard te verbeteren.
Het werkterrein van de Stichting bevindt zich buiten Nederland.
Het bestuur van de Stichting werkt met projecten die voldoen aan de volgende eisen:
= onder leiding van deskundigen op het terrein van kunstzinnige vorming
  worden werken of objecten gemaakt door verstandelijk gehandicapten
  die een opvallende kwaliteit hebben;
= de kunstuitingen zijn reproduceerbaar in een of andere productvorm;
= verstandelijk gehandicapten zijn in staat de productie ter hand te nemen;
= er is een afzetmarkt voor deze producten;
= de opbrengst komt ten goede aan de verstandelijk gehandicapten en hun
  gemeenschap en de Stichting Verstand Van Kunst.
De Stichting is bereid het ontwerpstadium en het productieproces te financieren mits het project rust op een betrouwbaar ondernemingsplan. Behalve met de financiering kan de stichting ook behulpzaam zijn bij het opstellen van het ondernemingsplan.

Het laatste project waar we ons op richtten is een project in Ghana.
Het betreft een project waarbij gehandicapte jonge mensen o.a. sierraden maken die lokaal en in Nederland worden verkocht. Klik hier voor projecten
> projecten

> financiering


> donateurs
  Duinweg 6, 3735 LD Bosch en Duin                    
e-mail: Aart.Heijkamp@verstandvankunst.nl